Vilkår for bilabonnement

Generelle vilkår

Oppdatert 13.mai 2020

1. GENERELT OM TJENESTEN

imove AS (org.nr, 821 511 992) tilbyr en abonnementstjeneste hvor kunden tegner et abonnement på et kjøretøy, og disponerer denne for en fast sum pr. måned, uten innskudd. Abonnementet har ingen bindingstid.

Abonnementet forskuddsbetales med intervaller på én måned (eksempelvis fra 15.februar til 15.mars), og imove forbeholder seg retten til å kunne justere abonnementsprisen med minimum 30 dagers varslingsplikt. Alle endringer i abonnementet vil kommuniseres til kunden pr. e-post.

Kjøretøyet vil merkes med imove-logo i abonnementsperioden. Kjøretøyet er også tilknyttet imove sin Autopass-rabattavtale slik at utgifter for kjøretøyets bompasseringer automatisk tillegges kundens abonnement. Autopass er ikke inkludert i abonnementsprisen, men viderefaktureres til kunden hver måned. Faktura for kundens passeringer vil belastes kundens betalingskort. Kunden kan ikke benytte privat Autopass-avtale på imove sine kjøretøy med mindre annet er avtalt spesifikt.

Kunden er selv pliktig til å betale andre løpende kostnader knyttet til ordinært bruk av kjøretøyet herunder, men ikke begrenset til: drivstoff, spylervæske, bompenger, parkering og jevnlig vask.

Kunden får tilgang til imove-applikasjonen og Min Side på hjemmesiden hvor detaljer om bilabonnementet, Autopass passeringsoversikt, informasjon og nyheter om abonnementstjenesten fremgår.

Følgende tjenester er inkludert i imove abonnementet:

Service og vedlikehold
Forsikringer levert av Tryg Forsikring, herunder Ansvar-, Fører- og passasjerulykke-, Kasko-, Glass, Veihjelp og Tilbakeleveringsforsikring
Dekk, dekkhotell og dekkskift med hjemmemontering
Ubegrenset kjørelengde uten tilleggskostnader
Opptil 10 dager hyttebil per år (se punkt 4.8)
Mulighet til å bytte kjøretøy
Kundeservice 7 dager i uken

For øvrige vilkår for abonnementskontrakten, se pkt. 2 – 13.
Abonnenenten godkjenner disse vilkårene for abonnementet og avtalens ordlyd ved elektronisk samtykke.

2. AKSEPT AV ABONNEMENTSVILKÅR

Abonnementsvilkårene regulerer abonnentens/kundens bruk og tilknytning til abonnementstjenesten imove. Ved å inngå avtale om imove abonnement godtar kunden disse abonnementsvilkårene og tilhørende personvernerklæring, og godtar således å være bundet av disse i tidsperioden abonnementet løper.

imove forbeholder seg til enhver tid retten til å gjøre endringer på abonnementsvilkårene. Ved endringer vil imove sende kunden varsling om dette per e-post. Oppdaterte abonnementsvilkår vil også til enhver tid være tilgjengelig på imove sin hjemmeside.

Dersom endringene i vilkårene innebærer en vesentlig endring av imove eller kundens rettigheter og/eller plikter, vil endringene gjøres tilgjengelig 30 dager før de trer i kraft. Dersom kunden ikke godtar de nye vilkårene må abonnementet avsluttes. Dersom imove ikke mottar skriftlig oppsigelse, likestilles dette med aksept for de endrede abonnementsvilkårene. Dersom kunden fortsatt bruker tjenesten etter at nye vilkår trer i kraft, godtar kunden å være bundet av de oppdaterte vilkårene.

3. VILKÅR FOR TEGNING AV ABONNEMENT

For å inngå avtale om imove abonnement, må kunden være over 18 år, ha norsk bostedsadresse, ha gyldig norsk førerkort (klasse B), passere kredittvurdering og akseptere personvern- og abonnementsvilkårene.

Registrering av valgfritt betalingskort er også påkrevd (VISA eller MasterCard). Betalingskortet benyttes for betaling av alle tjenester i tilknytning til abonnementet. Ønskes annen betalingsform vil det tilkomme administrasjonsgebyr for dette.

Abonnementet er personlig, og kan ikke overdras til andre. Kunden er ansvarlig for all aktivitet knyttet til sitt abonnement. Kunden er ansvarlig for å påse at brukernavn og passord tilknyttet imove abonnementet ikke gjøres tilgjengelig for andre. Ved mistanke om at andre har tilgang til brukernavn og/eller passord plikter kunden å varsle imove umiddelbart.

Ved inngåelse av abonnementet forplikter kunden til å gi imove korrekt og fullstendig informasjon, og er ansvarlig for å holde denne oppdatert til enhver tid. Kontaktdetaljer kan oppdateres skriftlig på Min Side. imove har rett til å kommunisere med kunden gjennom registrert e-postadresse, chat, telefonnummer og/eller postadresse i tråd med gjeldende lovgivning.

imove forbeholder seg retten til å avvise søknader om opprettelse av abonnement uten nærmere begrunnelse. imove har også adgang til å foreta kredittsjekk av kunden gjennom tredjepart før søknad om abonnement vurderes.

4. TJENESTER SOM INNGÅR I ABONNEMENTET

4.1 Overlevering av kjøretøy
Avtaleforholdet gjelder løpende abonnement av det/de kjøretøy som til enhver tid har status som aktiv på kundens “Min side”, i tidsperioden som abonnementet løper. Ved abonnementsstart kan kjøretøyet hentes hos imove, eller bestilles for hjemlevering. Prispåslag og geografiske restriksjoner må påregnes. Ved pause av abonnementet eller bytte av bil, inngås egen avtale for overlevering mellom partene. Som utgangspunkt skal bilen tilbakeleveres til imove sine lokaler i den byen bilen opprinnelig ble utlevert, med mindre annet er særskilt avtalt. Ved pause av abonnementet kan ikke imove garantere et identisk kjøretøy når abonnementet gjenopptas. Kostnader for levering/henting kan tilkomme i.h.t til enhver tids gjeldende prisliste.

imove plikter til avtalt tid, og på avtalt sted, å stille kjøretøyet til kundens rådighet. Kjøretøyet skal være i god og forskriftsmessig stand. Kjøretøyet overleveres fra imove til kunden med minimum 50% strøm på batteriet. Det samme gjelder når kunde tilbakeleverer kjøretøyet i forbindelse med pause eller oppsigelse av abonnement.

4.2 Abonnementsforholdets varighet og bytte av kjøretøy
Abonnementet gjelder fra avtalt leveringsdato, og forskuddsbetales med én måneds intervall. Abonnementet har ingen bindingstid og fornyes automatisk på samme trekkdato hver måned. Ved kortere varighet enn én måned vil det tilkomme merverdiavgift på tjenesten. Abonnementet er løpende til en av partene sier opp avtalen. Oppsigelse skal skje skriftlig. Ved oppsigelse gjelder abonnementet ut perioden abonnementet er fakturert for. Ved oppsigelse av abonnementet avtales overlevering av bilen mellom partene. Kostnader for levering/henting kan tilkomme i.h.t til enhver tids gjeldende prisliste. Jf. pkt. 8 forbeholder imove seg retten til å avslutte abonnementet med umiddelbar virkning ved vesentlig mislighold av abonnementsvilkårene.

Kunden kan bytte inn kjøretøyet i et annet kjøretøy gjennom imove-applikasjon eller hjemmeside først etter 1 måned. Månedlig abonnementspris etter bytte av kjøretøy vil tilpasses til valgt kjøretøy, og gjelde fra den dagen byttet er gjennomført. Bilbyttet avtales mellom partene, og kostnader for levering/henting kan tilkomme i henhold til enhver tids gjeldende prisliste. Dersom kunden ikke møter opp til avtalt tidspunkt vil eventuelle ekstrakostnader som påføres imove viderefaktureres kunden. Se forøvrig pkt 4.1 vedrørende bytte og overlevering av kjøretøy.

4.3 Kjørelengdebegrensing og bruk i utlandet
Abonnementstjenesten har ingen kjørelengdebegrensning (fri kjørelengde). Ettersom våre kjøretøy kun er forsikret for bruk i Europa, Israel og Tyrkia er det ikke tillatt å benytte kjøretøyet utenfor disse områdene. Dersom kjøretøyet skal benyttes utenfor Skandinavia i perioder utover 24 timer, må kunden gir beskjed til imove på forhånd. imove forbeholder seg retten til å begrense bruken utenfor Skandinavia, dersom særskilte forhold tilsier det. Ved bruk i utlandet gjøres det særskilt oppmerksopm på at det vil tilkomme administrasjonsgebyr på all manuell behandling av bompenger, parkeringsgebyr, fartsbøter eller andre gebyrer ilagt i utlandet, knyttet til bilen.

4.4 Forsikringer

imove har alle kjøretøy forsikret gjennom Tryg Forsikring AS. Forsikringspremien er dekket av månedlig abonnementsbeløp. Kunden kan ikke inngå forsikringsavtaler knyttet til kjøretøyet med andre aktører. For fullstendige vilkår, se imove sine avtalevilkår for forsikring. Følgende forsikringsavtaler er etablert og inngår i abonnementet. Beskrivelsene beskriver hva som er dekket av forsikringsproduktet, uavhengig av hva som er dekket av tjenesten i seg selv.

Kaskoforsikring
Kaskoforsikring dekker skader på kjøretøy ved kollisjon, utforkjøring og hærverk. I tillegg dekker forsikringen skader på kjøretøy ved brann, tyveri, skader på bilrute og redning/veihjelp. Fastmontert tilbehør som det er lovlig å ha på kjøretøyet dekkes opptil 20 000 kroner. Mobiltelefon dekkes ikke.

Ansvarsforsikring
Ansvarsforsikring dekker personskade og skade fører påfører andre eller deres eiendeler.

Fører- og passasjerulykke dekning
Dekningen omfatter enhver person under 75 år og som er rettmessig fører av den motorvogn som er nevnt i forsikringsbeviset eller passasjer i denne. Dekningen omfatter ulykkesskade som rammer fører/passasjer (forsikrede) når vedkommende befinner seg i eller på motorvognen.

Tryg Veihjelp
Tryg Veihjelp gir fører assistanse ved uhell eller uforutsett driftsstopp, for eksempel ved starthjelp, skift av hjul, åpning av bildør, fritrekking ved fastkjøring eller utbringing av drivstoff på nedbruddstedet. Kan ikke utbedringen skje på stedet og kan ikke kjøretøy fortsette av egen kraft, så ytes det bistand i form av berging eller transport. Transport av kjøretøy skjer alltid til nærmeste verksted som kan reparere bilen. Tryg Veihjelp dekker Norge samt Europa.

Ved bruk av veihjelp hvor bilen må taues til nærmeste verksted, vil forsikringen dekke leiebil i inntil 2 dager. Utover dette vil ikke veihjelpsforsikringen garantere leiebil, men dette vil følge det enkelte bilmerkets mobilitetsgaranti. Dette vil variere fra bilmodell til bilmodell. Utlevering av leiebil følger instruks fra assistanseselskap, imove eller forsikringsselskap. Ved verkstedsopphold hvor erstatningsbil ikke kan skaffes av imove eller som leiebil via forsikring eller merkeforhandler, vil abonnementet fryses i den aktuelle perioden. Merk at det ikke kan garanteres lik drivlinje/motor som erstatning-/leiebil, og bilene kan også være i en annen størrelse/modell. Normalt vil leiebil være i gruppe B (tilsvarende VW Polo). Dersom erstatning-/leiebil avviker fra bilen man abonnerer på, gir dette ikke rett på kompensasjon. Erstatningsbil kan være fossildrevet og ha egne forsikringsvilkår.

Tilbakeleveringsforsikring
Tilbakeleveringsforsikring er en utvidelse av kasko, og omfatter skader som oppdages ved tilbakelevering som ellers ville blitt belastet av Kunden. Avtalen sikrer Kunden mot store kostnader ved innlevering av kjøretøyet etter endt abonnementsperiode. Se vilkår.

Egenandeler Tryg Forsikring
Ansvar, Kasko og Tilbakeleveringsforsikring kr 4000,-
Glasskade kr 2.500.
Tryg Veihjelp kr 500,-
Skjer det både en ansvars- og kaskoskade ved den samme hendelse, beregnes egenandel som for én skade.

For øvrige detaljer rundt forsikringsvilkår henvises det til imove sine avtalevilkår for forsikring. Kunden bekrefter ved aksept av denne avtalen at han/hun har gjort seg kjent med vilkårene i forsikringsavtalen.

4.6 Tilbakelevering av kjøretøy ved oppsigelse av abonnementet eller bytte av kjøretøy
Vilkår for tilbakelevering av kjøretøy gjelder både ved bytte av kjøretøy og ved oppsigelse av abonnementstjenesten. Kunden kan i hele abonnementsperioden bytte til annet kjøretøy etter hver månedlig abonnementsperiode på 1 mnd. Dette gjøres på tjenesteleverandørens hjemmeside. Les mer om bilbytte og oppsigelse i pkt. 4.2.

Ved tilbakelevering av kjøretøy er kunden ansvarlig for at kjøretøyet tilbakeleveres i samme stand som ved inngåelse av avtalen. Kunden er ansvarlig for eventuelle skader som oppdages ved tilbakelevering av kjøretøyet som ikke allerede er registrert i kjøretøyets skadelogg, dog begrenset opptil gjeldende egenandel ved bruk av tilbakeleveringsforsikringen. Kunden skal også påse at kjøretøyet er vasket innvending og utvending, og tilbakeleveres fulladet. Kostnader ved manglende vask og/eller lading ved tilbakelevering av kjøretøy vil tilkomme i henhold til enhver tids gjeldende prisliste.

Tilbakelevering anses å ha skjedd når både kjøretøy og bilnøkler er kommet i imove sin besittelse i henhold til overleveringsavtale. Kunden anses som ansvarlig for bilen fram til fysisk overlevering har skjedd.

Dersom kunden velger å sette fra seg bilen uten at fysisk overlevering kan gjøres, vil ansvaret påløpe fram til en representant for imove har sjekket bilen. Dersom det foreligger saklig grunn kan imove kreve kjøretøy tilbakelevert på et tidligere tidspunkt enn det avtalte. Kunden kan kreve grunnen oppgitt uten at dette har betydning for plikten til å tilbakelevere kjøretøy.

imove har rett til å hente kjøretøyet etter utløp av den avtalte abonnementsperioden dersom kunden ikke er villig til å inngå avtale om tilbakelevering av kjøretøyet på frivillig basis, jfr. Tvangsfullbyrdelseslovens kapittel 13, jfr. § 13-1. Kostnadene knyttet til dette vil faktureres Kunden.

Ved overskridelse av det avtalte tilbakeleveringstidspunkt eller annet grovt brudd på abonnementsvilkårene, vil enhver rabatt, forsikring eller særavtale kunne kanselleres av imove.

4.7 Gjennomføring av ordinært preventivt vedlikehold (service, dekkskift)
Det kan forekomme at abonnementet strekker seg over perioder der det er behov for tjenester som regnes som ordinært vedlikehold, herunder service og dekkskift. I disse tilfellene forplikter imove seg til å kontakte kunden i forkant for å inngå overleveringsavtale. Varslingen skal skje skriftlig og minst 14 dager i forkant. Kunden plikter å stille bilen disponibel i aktuell periode, imove plikter å aktivt tilstrebe at perioden blir så kort som mulig. Med mindre annet er avtalt påtar imove seg ansvaret med å gjennomføre dekkskift på kundens hjemmeadresse eller arbeid, en tjeneste som er inkludert i månedsabonnementet. Denne tjenesten kan ha geografiske begrensninger eller begrenses av underleverandørens kapasitet. I slike tilfeller må kunden levere bilen for hjulskift hos nærmeste dekkverksted. Videre forplikter imove seg til å oppbevare vinter/sommer-dekk som ikke er i bruk i perioden, på dekkhotell.

4.8 Hyttebiltjenesten
For enkelte av bilene i tjenesten inngår det i abonnementet tilgang til en ekstrabil av typen stasjonsvogn eller SUV. Dette er merket på den aktuelle bilen som “Hyttebildager: x” og er spesifisert i abonnementsavtalen. Hyttebiltjenesten gjelder ikke for varebiler eller næringslivskunder. Tjenesten er i avtalen og imove sin markedsføring beskrevet som “Hyttebil”. Hyttebilen kan være en bil med fossil drivlinje. Det kan ikke garanteres at hyttebilen har skistativ eller takboks, dette vil variere fra modell til modell, sesong og variasjon i tilgjengelighet. Tilgangen til Hyttebil er regulert av hovedavtalen og kan benyttes i det avtalte antallet dager som avtalen sier, pr. år. Hyttebilen kan ha avvikende forsikringsvilkår, dekningsgrad og egenandel enn hovedbilen i abonnementet. Kunden plikter å gjøre seg kjent med gjeldende forsikringsvilkår før uttak av hyttebil.

4.81 Uttak av hyttebildager
Det kan maksimalt benyttes 10 gratis hyttebildager per år, med mindre annet er avtalt særskilt gjennom egen avtale. Nye abonnenter kan første måned i tjenesten benytte maksimalt 3 stk hyttebildager. Resterende hyttebildager aktiveres for uttak først etter at at abonnementsmåned nummer to er betalt. Ved behov for hyttebil utover det inkluderte, kan tjenesten tilbys som en betalt tjeneste. Se prisliste på imove sin hjemmeside.

4.82 Booking av hyttebil

Booking av hyttebil gjøres skriftlig, enten per epost eller på imove sine hjemmesider. I perioder med høy etterspørsel, eksempelvis høytider og ferietider, kan det være begrenset tilgang på hyttebiler. Hyttebil må i alle tilfeller bestilles minimum 14 dager før ønsket hentetidspunkt. Kunden må forvente at bilen må avhentes enten hos imove eller hos leverandøren av tjenesten. imove kan i høysesong ikke garantere tilgang på hyttebil og kunden kan ikke kreve å få refundert deler av innbetalt abonnementsavgift, selv om imove ikke klarer å levere hyttebil i ønsket periode. Hovedabonnementet løper videre i periode hvor kunde disponerer hyttebil.

Har kunden behov for ekstra hyttebildager kan dette kjøpes til, se punkt 13 for priser.

5. KUNDENS ANSVAR OG PLIKTER

5.1. Kundens undersøkelsesplikt
Kunden plikter så langt det lar seg gjøre å undersøke bilen for synlige skader eller mangler når kjøretøyet er levert/hentet av kunde. Eventuelle skader eller mangler er kunden pliktig å rapportere videre til imove før bilen tas i bruk. Dersom kunden unnlater å varsle om synlige skader eller mangler, og likevel tar bilen i bruk, mister kunden retten til å gjøre disse manglene gjeldende. imove kan i ytterste konsekvens gjøre kunden ansvarlig for disse skadene.

Kunden plikter å gjøre seg kjent med de regler som gjelder kjøretøyet og gjeldende trafikkregler. Kunden har en særlig plikt til å sette seg inn i relevante førerkortbestemmelser, regler med hensyn til alkohol-/medisinbruk og trafikkregler der hvor kjøretøyet til enhver tid benyttes.

5.2. Vedlikeholdsplikt
Kunden plikter å sørge for alminnelig vedlikehold ved løpende abonnement, og plikter å påse at kjøretøyet til enhver tid er i forsvarlig kjørbar stand. Dette innebærer at kunden i abonnementsperioden aktivt skal bidra til at kjøretøyet følger produsentens vedlikeholdsprogram. Kunden er også ansvarlig for å regelmessig vaske kjøretøyet innvendig og utvendig, og generelt påse at kjøretøyet holdes godt vedlike.

Kunden er ansvarlig for å varsle imove dersom kjøretøyet varsler servicebehov, eller dersom kunden har kunnskap/mistanke om at kjøretøyet har behov for vedlikehold. Kunden forplikter seg til å være tilgjengelig for imove slik at kjøretøyet kan gjennomgå vedlikehold.

Ved utført dekkbytte forplikter kunden seg til å etterstramme hjulmuttere etter 35-50 km med kjøring.

Ved spørsmål om vedlikehold kontaktes imove.

5.3 Kundens ansvar ved skader
Kunden plikter straks, uten opphold, å kontakte imove dersom det er noe galt med bilen eller det oppdages en skade som ikke er registrert i kjøretøyets skadelogg. Gjør ikke kunden det, kan vedkommende holdes ansvarlig for alle skader og mangler som er påført bilen etter utlevering. imove eller dennes representant vil da gi kunden instruksjoner om hvordan kunden skal forholde seg. Kunden skal ikke selv foreta reparasjoner eller utbedringer, eller engasjere tredjepart til å foreta reparasjoner eller utbedringer, uten imove sitt forutgående samtykke.

Kunden må varsle politiet umiddelbart, og imove innen 48 timer, dersom bilen har vært involvert i en ulykke eller skadehendelse med personskader, også dersom ikke en tredjepart har vært involvert. Dersom bilen blir tapt, stjålet eller skadet er kunden ansvarlig for den egenandel som oppgis i denne avtalen. Tryg Forsikring og imove vil forsøke å få tilbakeført egenandelen og andre omkostninger fra den part som har skylden dersom kunden er i stand til å vise at skaden, tyveriet eller tapet ikke kan tilskrives kundens feil, overlagte brudd, uredelighet eller grov uaktsomhet. Det må derfor ved alle skader fylles ut og leveres skademelding til Tryg Forsikring innen rimelig tid.

5.4 Kundens plikter med hensyn til bruken av kjøretøyet
Kunden er ansvarlig for all bruk av bilen. Dersom bilen overlates til andre skjer dette således på kundens eget ansvar. Kjøretøyet kan kun benyttes i Europa, Israel og Tyrkia. For bruk av kjøretøyet i utlandet se pkt. 4.3.

Alle personer over 18 år med gyldig førerrett på aktuelt kjøretøy, iht. til «Forskrift om førerkort m.m» har tillatelse til å benytte kjøretøyet, gitt at kunden gir samtykke til dette. Personer over 16 år kan også sammen med ledsager benytte bilen til privat lærekjøring iht. «Trafikkopplæringsforskriften». Det er kunden sin plikt å påse at alle brukere av kjøretøyet innehar gyldig førerkort.

Kunden plikter å behandle og bruke nevnte kjøretøy på forsvarlig måte, og ikke benytte kjøretøyet til:

 1. Kjøring utenfor offentlig vei eller områder stengt for alminnelig ferdsel;
 2. Kommersiell virksomhet, eksempelvis befordring av passasjerer eller varer mot vederlag inkludert fremleie;
 3. Næringsvirksomhet som budbil, taxi, bildeling eller lignende uten imove sin skriftlige forhåndsgodkjenning;
 4. Slepe, skyve eller flytte annet kjøretøy;
 5. Konkurranse, fartsprøve eller annen form for testkjøring;
 6. Transportere brennbare, etsende eller eksplosive materialer;
 7. Fjerne bompengebrikke, sporingsbrikke/GPS eller bytte disse med en annen brikke;
 8. Sikre, fastgjøre eller emballere last for dårlig slik at kjøretøy, personer eller omgivelser skades;
 9. Utsette interiøret for varme eller skarpe gjenstander eller væsker som kan etse eller sette flekker;
 10. Bruke snøkjettinger eller annet utstyr på en slik måte at de skader kjøretøyets karosseri eller understell;
 11. Påmontere takstativ eller lasteanordninger hvis bruk påfører kosmetisk skade på karosseri og tak
 12. Kjøre kjøretøyet inn på noe fysisk utilgjengelig med hensyn til kjøretøyets høyde, bredde eller lengde;
 13. Benytte kjøretøyet i ulovlig øyemed eller på ulovlig måte, herunder, men ikke begrenset til, følgende eksempler på ulovlig benyttelse;
 • Kjøre i alkohol- og/eller narkotikapåvirket og/eller svekket tilstand.
 • Befordre flere passasjerer og/eller tyngre last enn kjøretøyet er registrert for.
 • Forstyrre eller endre kjøretøyets kilometerteller.
 • Forlate kjøretøyet ulåst eller på en slik måte at det kan benyttes av andre.

Det vises ellers til veitrafikklovens §23, «Før kjøringen begynner, skal føreren forvisse seg om at kjøretøyet er i forsvarlig og forskriftmessig stand og at det er forsvarlig og forskriftmessig lastet. Han skal sørge for at kjøretøyet også under bruken er i forsvarlig stand og forsvarlig lastet.»

5.5 Kundens øvrige ansvar
I abonnementsperioden, og helt til angitt kjøretøy er levert tilbake til imove, bærer kunden alt ansvar for oppbevaring og bruk av kjøretøyet. Kunden plikter å betale følgende:

 • Månedlig abonnementspris slik den er beskrevet i abonnementskontrakten
 • Ikke etterfylt drivstoff, med et påslag i forhold til veiledende prisliste, se pkt.13. Bilen skal tilbakeleveres med full tank.
 • Eventuelle kostnader i sammenheng med returtransport av kjøretøy dersom dette tilbakeleveres på annet sted enn avtalt, eller at kjøretøyet ikke kan ta seg frem til bestemmelsesstedet for egen maskin.
 • Enhver kostnad i forbindelse med bompenger, veiprising eller lignende med tillegg av merverdiavgift og den margin imove eventuelt beregner.
 • Parkeringsgebyrer eller andre gebyrer, avgifter, forelegg eller andre pålegg der imove hefter solidarisk med Kunden. Dersom slike gebyrer må viderefaktureres av imove vil det tilkomme et administrasjonsgebyr, se prisliste pkt. 13.
 • Enhver skade som oppstår på kjøretøyet i abonnementsperioden, herunder også hærverk og tyveri, dog begrenset oppad til eventuelt avtalt egenandel. Dersom Kunden ved skadetilfelle har opptrådt uaktsomt, har brutt abonnementsvilkårene eller vegtrafikkloven vil han kunne måtte betale en større del av skaden enn det den avtalte egenandel tilsier.
 • Foruten skader står Kunden også økonomisk ansvarlig for særskilt rengjøring – innvendig og utvendig - av særlig/spesielt tilsmusset bil, for eksempel rengjøring etter hund eller røyking, eller etter kjøring på oljegrus, fersk asfalt/veimerking, leire, gjørme eller annet innvendig eller utvendig smuss som krever ekstraordinært arbeid.
 • Avsavn etter forsikringsselskapenes satser, det vil si det tap imove lider som følge av at kjøretøyet er ute av trafikk dersom Kunden har opptrådt grovt uaktsomt.
 • imoves utgifter til inndrivelse av Kundens forpliktelser, herunder alle lovlige gebyrer ved inndrivelse av slike beløp. Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrenter etter lov om renter ved forsinket betaling av 17. desember nr. 100 1976, fra forfall og til betaling skjer.

5.6 Kundens rettigheter
Angrerettloven gir Kunden rett til å heve denne abonnementsavtalen innen 14 dager etter at kunden gjennomfører signering/e-signering. Dersom kunden benytter seg av angreretten, er kunden selv ansvarlig for å levere bilen til bestemmelsessted som avtales med imove.

Dersom imove i vesentlig grad misligholder sine forpliktelser etter avtalen kan kunden heve abonnementskontrakten. imove må imidlertid gis rimelig anledning til å avhjelpe misligholdet ved retting eller omlevering. Dersom retting eller omlevering ikke er aktuelt eller ikke blir foretatt innen rimelig tid etter at Kunden har klaget over mangelen, kan kunden kreve forholdsmessig prisavslag.

Kunden taper sin rett til å påberope mislighold, det være seg mangel eller forsinkelse, dersom vedkommende ikke innen rimelig tid etter vedkommende har oppdaget eller burde ha oppdaget misligholdet gir imove melding om dette.

Tekniske feil som måtte oppstå eller komme til kundens kunnskap i abonnementsperioden, og som kan utbedres innen en tid som står i rimelig forhold til kundens behov og abonnementstiden, gir ikke kunden rett til å avbryte abonnementsforholdet. Dersom reparasjon ikke kan besørges innenfor den nevnte frist, avgjør imove om imove vil levere nytt kjøretøy til kunden for fortsettelse av abonnementsforholdet, eller om abonnementsforholdet skal anses som opphørt fra den tid da imove fikk melding om forholdet fra kunden. imove besørger i siste fall returtransport for egen regning, men imove er da uten ansvar for Kundens eventuelle tap eller forpliktelser. Se ellers vilkår i pkt. 4.5.

5.7 Kundens betalingsansvar
Ved løpende abonnement forplikter kunden seg å betale abonnementsprisen, og eventuelle tilleggstjenester eller gebyrer, til avtalt forfallsdato. Abonnementet forutsetter at kunden registrerer et gyldig betalingskort for tjenesten. Kunden er selv ansvarlig for å påse at betalingskortet er gyldig og har dekning til avtalt forfallsdato. Ved behov kan betalingskortet endres ved å kontakte imove via minside eller chat. Da genereres en betalingslink med 7 dagers gyldighet som kunden mottar på epost.

Ved manglende betaling har imove adgang til å iverksette innkreving av utestående beløp med forsinkelsesrenter og purregebyr. Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrenter etter lov om renter ved forsinket betaling av 17. desember nr. 100 1976, fra forfall og til betaling skjer. Ved mislighold av betaling med mer enn 1 måned har imove også adgang til å avslutte abonnementet jfr. pkt. 8.

Abonnementet forskuddsbetales med intervaller på én måned (eksempelvis fra 15.februar til 15.mars), og imove forbeholder seg retten til å kunne justere abonnementsprisen med inntil 30 dagers varslingsplikt. Månedsbeløpet trekkes automatisk fra kundens betalingskort hver måned. Abonnementets trekkdato (dato 1-31) tilsvarer dato kunden har fått overlevert kjøretøyet første gang. Trekkdato kan endres ved å kontakte imove.

imove belaster kundens betalingskort for abonnementspris og eventuelle tilleggstjenester eller gebyrer, samt kjøretøyets faktiske AutoPass/bompasseringer. Se pkt. 13 for tilleggstjenester og gebyrer. Autopass belastes uten påslag, administrasjonsgebyr eller merverdiavgift.

Kunden er selv pliktig til å betale andre løpende kostnader knyttet til ordinært bruk av kjøretøyet herunder, men ikke begrenset til: drivstoff, spylervæske, bompenger, parkering og jevnlig vask.

6. ANSVARSFRASKRIVELSE

imove har intet ansvar for skade på eller tap av eiendom som av Kunden eller annen person er etterlatt, oppbevart eller befordret i kjøretøyet.

imove fraskriver seg ethvert ansvar overfor Kunden med hensyn til tap av tid, penger eller annet som måtte oppstå av, eller ha forbindelse med abonnementsforholdet, utover ansvar beskrevet ovenfor.

imove har intet ansvar for montering av tilleggsutstyr som for eksempel skistativ, barnesete, GPS mv. Kunden har selv ansvar for at utstyret er korrekt og forskriftsmessig montert. Eventuell feil bruk eller feilmontering vil kunne utløse ansvar ref. pkt. 5.4.

7. SIKKERHET OG OPPGJØR

imove kan kreve at kunden stiller sikkerhet for kjøretøyet og for det økonomiske ansvar som følger av abonnementsforholdet. Sikkerheten kan stilles i form av reservasjon på kredittkort, bankinnskudd eller annen form for depositum som måtte avtales mellom partene.

Kunden aksepterer at imove kan belaste kundens kredittkortreservasjon eller depositum for avtalt abonnementsbeløp, bompenger, parkeringsavgifter, skadekostnader og andre gebyrer eller andre forhold som reguleres av denne avtalen. Kundens kredittkort belastes automatisk ved hvert terminforfall.

8. MISLIGHOLD AV AVTALEN

Både imove og kunden har gjensidig rett til å si opp abonnementet med umiddelbar virkning ved vesentlig mislighold av abonnementsvilkårene. Følgende forhold skal alltid anses som vesentlig mislighold;

 • Brudd på vilkårene for tegning av abonnementet jf. pkt. 3;
 • Brudd på forpliktelser beskrevet i abonnementsvilkårene som ikke rettes innen 14 virkedager etter at det er gitt skriftlig varsel;
 • Mislighold av betaling med mer enn én måned; og
 • Tap av førerkort

9. AVTALEFORMALITETER

9.1 Endringer
Tillegg til og endringer av abonnementsvilkårene i denne avtale er bindende kun dersom de foreligger i skriftlig overenskomst.

9.2 Lovvalg
Denne kontrakt er underlagt norsk rett.

9.3 Verneting
Kunden vedtar det av Imoves forretningssted er hvor kontrakt inngått, dvs. kontraktsverneting i henhold til tvisteloven § 4-5(2), jf. § 4-6, som verneting i anledning tvister som oppstår i forbindelse med abonnementsforholdet.

10. IMOVE SIN TILGANG TIL DATA OG PERSONVERN

imove vil alltid behandle dine personopplysninger i samsvar med den til enhver tid gjeldende personopplysningslovgivning, inkludert Forordning 2016/679/EU («GDPR») fra tidspunkt. for ikrafttredelse.

imove behandler bare personopplysninger som er nødvendige for å gjennomføre avtale om bilabonnement, tilby tjenester for salg av eksisterende bil og/eller for å sende deg markedsføring. imove lagrer informasjon rundt ditt abonnementsforhold i sitt interne kunderegister som knytter dine personopplysninger til kjøretøydataene i perioden abonnementet, eller andre tjenester, har stått i ditt navn.

imove har tilgang til data tilknyttet kjøretøyets bruk av AutoPass-avtale (Ferde), og eventuelt andre tilleggstjenester som viderefaktureres av imove.

Opplysningene imove behandler omfatter kontaktinformasjon (for eksempel navn, personnummer, adresse, e-post, telefonnummer), og opplysninger du har gitt oss i forbindelse med henvendelser og eventuelle spørreundersøkelser. imove kan ved behov dele data med tredjeparter som opptrer på våre vegne, f.eks. i skadeoppgjør, tjenesteleveranser og ved innkreving av penger.

Alle imove sine kjøretøyet har montert en sporingsbrikke som gir imove tilgang til data knyttet til kjøretøyets geografiske lokasjon, bruksdata (kilometer, kjøreprofil som f.eks. hastighet) og lignende. Formålet er å sikre seg mot tyveri/svindel, og skaffe et best mulig underlag for prising av fremtidige tjenester, miljøforbedrende tiltak og lignende.

Du har etter personopplysningsloven rett til innsyn, retting, begrensning av behandling og sletting av dine personopplysninger. For øvrige detaljer knyttet til personvern henvises det til personvernerklæring.

11. OVERFØRING AV ABONNEMENTET

imove abonnementet kan overføres til en annen tilbyder uten at dette endrer kundens rettigheter etter disse vilkårene. Dersom abonnementet overføres til en ny avtalepart vil kunden bli informert om dette pr. e-post.

12. KONTAKTINFORMASJON 

Spørsmål eller andre henvendelser angående imove abonnementet eller dens tilleggstjenester sendes via imove-applikasjonen, -hjemmesiden eller e-postadresse post@imove.no

Skader på kjøretøyet meldes direkte til Tryg Forsikring via elektronisk skademeldingsskjema på «Min side».

13. TILLEGGSGEBYRER OG TJENESTER

Kunden forplikter seg å gjøre seg kjent med betingelser og satser for tilleggsgebyrer som er beskrevet under. Alle priser er inkludert merverdiavgift dersom ikke noe annet er angitt.

Manglende oppmøte til avtalt tidspunkt. for utlevering/tilbakelevering kr 2000,-

Dersom kunden ikke møter opp innen 30 minutter etter avtalt tidspunkt for utlevering/tilbakelevering av kjøretøy.

Administrasjonsgebyr kr 275,-

For hendelser der imove belastes med administrasjon og utlegg av kostnader som er et resultat av kundens bruk av kjøretøyet. Se eksempler under.

Bøter knyttet til ulovlig bruk av kjøretøyet, faktisk kost + administrasjonsgebyr

Inkluderer parkeringsbøter, fartsbøter etc.

Retur av ekstraordinært uryddig eller tilgriset bil, kr 2000,- eller faktisk kostnad

Manglende drivstoff ved tilbakelevering, kr 30,-/liter

Gjelder kun fossilbiler/hybridbiler.

Røyking i bilen, kr 2000,- eller faktisk kostnad

Faktisk kostnad for rens av kjøretøyet.

Egenandeler

Se forsikringsvilkår

Inkluderer skade, veihjelp, brann etc.

Skade på interiør

Faktisk kostnad dersom skaden ikke dekkes av forsikring

Henting av kjøretøyet som følge av borttauing eller mislighold/inndrivelse, kr 2000,- + gebyr for borttauing og eventuell lagringskostnad

Kostnad ved borttauing

Faktisk kostnad + administrasjonsgebyr påløper dersom faktura sendes til imove.

Parkering

Faktisk kostnad + administrasjonsgebyr

Kunden er selv ansvarlig for å registrere kjøretøyet på seg selv hos relevant parkeringsselskap i tilfelle automatisk innlesning av kjøretøy. Dersom faktura for parkering sendes til imove vil denne kostnaden viderefaktureres Kunden, i tillegg til administrasjonsgebyr.

Bompenger

Faktisk kostnad

Bilene er meldt inn i kollektiv rammeavtale hos Ferde med til enhver tid gjeldende maks passeringer (antall) og volumrabatt. Passeringer belastes samme betalingskort som hovedabonnementet, uten tillegg for administrasjonsgebyr. Det må påregnes et visst etterslep i disse transaksjonene. Spesielt ved kjøring i utlandet. Bompasseringer ved bruk av Hyttebil belastes samme betalingskort som hovedabonnement, uten administrasjonsgebyr og merverdiavgift.

Mistet ekstrautstyr/ løse deler (f.eks. ODB2-chip, reservenøkkel, ladekabler, hattehylle, roll-over, førstehjelpsskrin, varseltrekant, tauekrok, kompressor)

Faktisk kostnad + administrasjonsgebyr

Handling som krever utrykning fra en eller flere av imove sine ansatte , utrykning kr 2000,- + kr 1000,- pr medgått time.

Eksempelvis levere tilbake bil ulåst, nøkkel på hjul eller annen uaktsomhet.

Ekstra hyttebildager, fra kr 599,- per dag

Prisene vil variere med modell, variant, tilgjengelighet og sesong.