Vilkår for bilabonnement

VILKÅR FOR BILABONNEMENT

Sist oppdatert: 10. mai 2022


1. GENERELT OM TJENESTEN

Velkommen til imove! Her er vilkårene for vårt bilabonnementsprodukt. Husk å lese nøye gjennom vilkårene før du bestiller. Vi har forståelse for at det ikke er det mest spennende å gjøre, men det er viktig å gjøre før man bestiller.

imove AS (org.nr. 821 511 992), heretter "imove", tilbyr fremtidens bilhold og i abonnementsperioden skal du slippe å tenke på alt det kjipe som følger med det å eie eller å lease bil som blant annet hjulskift, service, forsikring, verditap og mer.

Disse vilkårene for abonnement ("Abonnementsvilkårene") gjelder mellom imove og brukere av tjenestene, heretter kalt "Kunden". imove og Kunden benevnes heretter også hver for seg som "Part" og i felleskap som "Partene".

Abonnementstjenesten innebærer at Kunden tegner et abonnement på et kjøretøy, og disponerer kjøretøyet for en fast sum pr. måned, uten innskudd. Kunden velger selv om Kunden vil opprette abonnement med eller uten bindingstid. For å tegne et abonnement må man være 23 år og oppover. Det er imidlertid tillatt med sjåfører under 23 år som kan disponere kjøretøyet.

Abonnementet forskuddsbetales med intervaller på én måned (eksempelvis fra 15. februar til 15. mars) og fornyes automatisk måned for måned frem til Kunden avslutter abonnementet på Min side på www.imove.no (http://www.imove.no/) 7 dager før inneværende abonnementsperiode utløper. Dersom Kunden har valgt bindingstid på sitt abonnement, vil Kunden være bundet til tjenesten inntil bindingstiden utløper. Når bindingstiden har utløpt vil abonnementet fortsette å løpe fra måned til måned inntil Kunden avslutter abonnementet på Min side.

Kjøretøyet er tilknyttet imove sin Autopass-rabattavtale slik at utgifter for kjøretøyets bompasseringer automatisk tillegges Kunden. Autopass viderefaktureres til Kunden hver måned. Kunden kan ikke bruke egen Autopass-avtale i bilen.

Kunden er selv pliktig å betale andre løpende kostnader knyttet til ordinært bruk av kjøretøyet, herunder, men ikke begrenset til, lading, spylervæske, bompenger, parkering og jevnlig vask.

Kunden får tilgang til Min side på imoves nettside hvor detaljer om bilabonnementet, Autopass passeringsoversikt, informasjon og nyheter om abonnementstjenesten fremgår.

Følgende tjenester er inkludert i imove-abonnementet:‍

· Vedlikehold og service i henhold til bilprodusentens vedlikeholdsprogram
· Forsikringer levert av Tryg Forsikring, herunder Ansvar-, Fører- og passasjerulykke-, Kasko-, Glass, Veihjelp og Tilbakeleveringsforsikring
· Dekk, dekkhotell og muligheten for hjulskift hjemme
· Ubegrenset kjørelengde i Skandinavia uten tilleggskostnader
· Mulighet for ekstrabil
· Mulighet til å bytte kjøretøy
· Kundeservice 7 dager i uken
· ‍For øvrige Abonnementsvilkår, se punkt 2 – 18.

For kostnader som kommer i tillegg til den faste abonnementsavgiften, se vedlegg 1 nedenfor.

Kunden godkjenner disse Abonnementsvilkårene og avtalens ordlyd ved elektronisk samtykke.

2. AKSEPT OG ENDRING AV ABONNEMENTSVILKÅR

Abonnementsvilkårene regulerer Kundens bruk av abonnementstjenesten imove. Ved å inngå avtale om imove-abonnement godtar Kunden disse Abonnementsvilkårene, og godtar således å være bundet av disse mens abonnementet løper. imove oppfordrer alle kunder til å lese nøye gjennom Abonnementsvilkårene før tegning av abonnement.

imove forbeholder seg til enhver tid retten til å gjøre endringer av Abonnementsvilkårene. Ved endringer vil imove sende Kunden varsling om dette per e-post. Oppdaterte Abonnementsvilkår vil også til enhver tid være tilgjengelig på imove sin nettside.

Dersom endringene i Abonnementsvilkårene innebærer en vesentlig endring av tjenestene eller Kundens rettigheter og/eller plikter, vil endringene gjøres tilgjengelige 30 dager før de trer i kraft. Dersom Kunden ikke godtar de nye Abonnementsvilkårene må abonnementet sies opp senest 7 dager før endringene trer i kraft. Dersom imove ikke mottar skriftlig oppsigelse, likestilles dette med aksept av de endrede Abonnementsvilkårene. Dersom Kunden benytter tjenesten etter at de oppdaterte Abonnementsvilkårene trer i kraft, godtar Kunden å være bundet av disse.

3. VILKÅR FOR TEGNING AV ABONNEMENT

For å inngå avtale om imove-abonnement, må Kunden være over 23 år (det er tillatt med fører under 23 år som tilhører abonnentens husholdning, samt venner eller øvrig familie), passere kredittvurdering, ha norsk bostedsadresse, personnummer, BankID, ha gyldig førerkort i Norge (klasse B) sammenhengende de siste 12 måneder og akseptere Abonnementsvilkårene. Registrering av valgfritt betalingskort er også påkrevd (VISA eller MasterCard) jf. punkt 11. Betalingskortet benyttes for betaling av alle tjenester i tilknytning til abonnementet.
Abonnementet er personlig og kan ikke overdras til andre. Kunden er ansvarlig for all aktivitet knyttet til sitt abonnement. Kunden er ansvarlig for å påse at brukernavn og passord tilknyttet imove-abonnementet ikke gjøres tilgjengelig for andre. Ved mistanke om at andre har tilgang til brukernavn og/eller passord plikter Kunden å varsle imove umiddelbart.

Ved inngåelse av abonnementet forplikter Kunden seg til å gi korrekt og fullstendig informasjon, og er ansvarlig for å holde dette oppdatert til enhver tid. imove har rett til å kommunisere med Kunden gjennom registrert e-postadresse, chat, telefon og/eller postadresse i tråd med gjeldende lovgivning.

imove forbeholder seg retten til å avvise søknader om opprettelse av abonnement. imove har også adgang til å foreta kredittsjekk av Kunden gjennom tredjepart, før søknad om abonnement vurderes.

4. VARIGHET OG OPPSIGELSE

4.1 Varighet

Abonnementet gjelder fra avtalt leveringsdato og forskuddsbetales med én måneds intervaller. Kunden velger om abonnementet skal ha ingen bindingstid eller bindingstid på for eksempel 6 eller 12 måneder mot en lavere månedspris. Ved bindingstid er Kunden bundet til tjenesten inntil bindingstiden har utløpt og abonnementet kanselleres på Min side minimum 7 dager før utløpt bindingstid. Dersom kunde likevel ønsker å bryte bindingstid før bindingstiden har utløpt må Kunden betale et bruddgebyr på kr 1 500 i tillegg til 2 måneders leie etter at bilen er blitt levert inn. Ved kortere varighet enn én måned vil det tilkomme merverdiavgift på tjenesten.

4.2 Oppsigelse

Abonnementet fornyes automatisk på trekkdato hver måned inntil Kunden avslutter abonnementet på Min side på www.imove.no (http://www.imove.no/) senest 7 dager før inneværende abonnementsperiode utløper. Ved oppsigelse gjelder abonnementet ut perioden Kunden har betalt for. Ved oppsigelse av abonnementet avtales overlevering av bilen mellom Partene. Kostnader for levering/henting kan tilkomme i henhold til enhver tids gjeldende prisliste.

imove kan si opp abonnementet ved 30 dagers skriftlig varsel til Kunden. I henhold til punkt 12 forbeholder imove seg retten til å avslutte abonnementet med umiddelbar virkning ved vesentlig mislighold av Abonnementsvilkårene.

Ved innlevering plikter kunde å avinstallere/melde seg ut av app-tilgang på kjøretøyet og melde kjøretøyet ut av andre ekstratjenester knyttet til bilen, for eksempel parkeringsanlegg.

5. UTLEVERING OG TILBAKELEVERING

5.1 Utlevering av kjøretøy

Avtaleforholdet gjelder løpende abonnement på det/de kjøretøy som enhver tid er aktive. Ved abonnementsstart kan kjøretøyet hentes hos imove eller leveres hjem til Kunden av imove eller en av imoves samarbeidspartnere mot betaling. Gjeldende prisliste for hjemlevering finnes på www.imove.no (http://www.imove.no/).

imove plikter å stille kjøretøyet til Kundens rådighet til avtalt tid og på avtalt sted. Kjøretøyet skal være i god og forskriftsmessig stand. Kjøretøyet overleveres fra imove til Kunden med minimum 70% strøm på batteriet. Betalingskortet Kunden har knyttet til avtalen trekkes samme dag som kjøretøyet skal utleveres. Dersom det ikke er dekning på kortet, vil Kunden ikke få tilgang på bil.

Ved utlevering av bil er det kun Kunden som har tegnet abonnementet som kan hente ut kjøretøyet. Kunden må også fremvise gyldig førerkort. Dersom Kunde ikke møter opp til avtalt tidspunkt, vil abonnementet likevel bli aktivert fra dato abonnementet er bestilt til. Kunden kan ikke gjøre endringer på utleveringsdato mindre enn 48 timer før henting av kjøretøy.

I de tilfeller Kunde ønsker raskere levering enn tilgjengelig på nettsiden eller valgt dato, og imove har muligheten til å tilby dette, vil det komme et ekstra gebyr for ekspresslevering, jf. punkt 19.

5.2 Tilbakelevering av kjøretøy

Vilkår for tilbakelevering av kjøretøy gjelder både ved bytte av kjøretøy og ved oppsigelse. Kunden kan etter én måned bytte til annet kjøretøy. Bilbytte gjøres på imoves nettside. Les mer om oppsigelse og bilbytte i punkt 4 og 6.

Abonnementet løper helt til Kunden sier det opp i henhold til punkt 4. Ved bindingstid kan Kunden ikke si opp abonnementet, men vil ha mulighet til å bytte bil. Ved tilbakelevering av kjøretøy er Kunden ansvarlig for at kjøretøyet tilbakeleveres i samme stand som ved inngåelse av avtalen. Kunden er ansvarlig for eventuelle skader som oppdages ved tilbakelevering av kjøretøyet som ikke allerede er registrert i kjøretøyets skadelogg. Kunden skal også påse at kjøretøyet er grundig vasket innvendig og utvending, og tilbakeleveres med minimum 70 % strøm. Kostnader ved manglende vask og/eller lading ved tilbakelevering av kjøretøy vil tilkomme i henhold til enhver tids gjeldende prisliste under punkt 19.

Som utgangspunkt skal bilen tilbakeleveres til imove sine lokaler i den byen bilen opprinnelig ble utlevert, med mindre annet er særskilt avtalt. Tilbakelevering anses å ha skjedd når både kjøretøy, bilnøkler, ladekabler, hattehylle og annet utstyr som følger med bilen er kommet i imove sin besittelse i henhold til overleveringsavtale. Kunden er ansvarlig for bilen fram til fysisk overlevering har skjedd. Ved manglende utstyr ved innlevering av bil, vil abonnementet forbli aktivt inntil kunde har levert utstyr eller betaler faktisk kostnad og gebyr for manglende utstyr. imove har 3 arbeidsdager på å rette krav til Kunden dersom det oppdages skade i etterkant av tilbakelevering.

Dersom Kunden velger å sette fra seg bilen uten at fysisk overlevering er gjort, vil ansvaret påløpe fram til en representant for imove har sjekket bilen. Dersom det foreligger saklig grunn, kan imove kreve kjøretøy tilbakelevert på et tidligere tidspunkt enn det avtalte. Kunden kan kreve grunnen oppgitt uten at dette har betydning for plikten til å tilbakelevere kjøretøy.

imove har rett til å kreve utlevering av kjøretøyet etter utløp av den avtalte abonnementsperioden dersom Kunden ikke er villig til å inngå avtale om tilbakelevering av kjøretøyet på frivillig basis. Kostnadene knyttet til dette vil faktureres Kunden.

Ved overskridelse av det avtalte tilbakeleveringstidspunktet eller annet grovt brudd på Abonnementsvilkårene, vil enhver rabatt, forsikring eller særavtale kunne kanselleres av imove.

Dersom bilen ikke leveres tilbake til avtalt tidspunkt, vil det påløpe et gebyr, jf. punkt 19.

6. BYTTE AV BIL/EKSTRABIL

6.1 Bytte av bil

Kunden kan bytte inn kjøretøyet i et annet kjøretøy gjennom nettsiden til imove. For å bytte kjøretøy booker Kunden en ny bil på samme måte som ved første bestilling. Bilbyttet vil da blir gjeldene fra neste periode. Kunden kan ikke bytte bil før det har gått én måned.

Dersom Kunde har valgt bindingstid og ønsker å bytte bil må Kunden fortsatt ha et aktivt abonnement hos imove så lenge bindingstiden løper. Prisene på nettsiden er gjeldende ved bilbytte.

Bilbytte avtales mellom partene, og kostnader for levering/henting kan tilkomme i henhold til enhver tids gjeldende prisliste. Se forøvrig punkt 5 vedrørende overlevering og tilbakelevering av kjøretøy.

6.2 Ekstrabil

Kunden har mulighet til å leie en ekstra bil mot en kostnad. For booking gjøres dette over chat eller ved å sende mail til drift@imove.no (mailto:drift@imove.no). Pris blir oppgitt ved forespørsel og merverdiavgift vil bli belastet ved kortere perioder en 30 dager. Henting og levering av bil kan kun skje i imoves åpningstider. Ved bruk av ekstrabil gjelder Brukervilkårene tilsvarende.

7. KJØRELENGDE OG BRUK I UTLANDET

Abonnementstjenesten har ingen kjørelengdebegrensning (fri kjørelengde) i Skandinavia. Dersom kjøretøyet skal benyttes utenfor Skandinavia må Kunden søke om tillatelse til imove på forhånd. imove forbeholder seg retten til å avslå søknader om kjøring utenfor Skandinavia.

For priser for kjøring utenfor Skandinavia se punkt 19. Ved bruk i utlandet gjøres det særskilt oppmerksom på at det vil tilkomme administrasjonsgebyr på all manuell behandling av bompenger, parkeringsgebyr, fartsbøter eller andre gebyrer ilagt i utlandet, knyttet til bilen.

8. FORSIKRING

imove har alle kjøretøy forsikret gjennom Tryg Forsikring AS. Forsikringspremien er dekket av månedlig abonnement beløp. Kunden kan ikke inngå forsikringsavtaler knyttet til kjøretøyet med andre aktører. For fullstendige vilkår, se imove sine avtalevilkår for forsikring. Følgende forsikringsavtaler er etablert og inngår i abonnementet. Beskrivelsene beskriver hva som er dekket av forsikringsproduktet, uavhengig av hva som er dekket av tjenesten i seg selv.

Egenandel ansvar/kasko/brann/tyveri kroner 5 000,
Glass. kroner 3 000
Veihjelp kroner 500

9. GJENNOMFØRING AV ORDINÆRT VEDLIKEHOLD

Det kan forekomme at abonnementet strekker seg over perioder der det er behov for tjenester som regnes som ordinært vedlikehold, herunder service og dekkskift. Kunden plikter å stille bilen til disposisjon i aktuell periode. imove plikter aktivt å tilstrebe at perioden blir så kort som mulig.

Dersom kjøretøyet varsler om service eller andre varsellys lyser, plikter Kunden å gi beskjed til imove snarest. Unnlatt varsling sees på som uaktsom bruk av kjøretøyet og Kunden kan bli belastet for ekstrakostnader for imove. Se punkt 19 for mer informasjon.

Ved hjulskift kontakter imove eller imove sin samarbeidspartner Kunden over telefon eller e-post for gjennomføring hjulskift. Hjulskift hjemme eller på annen avtalt plass er inkludert i tjenesten innenfor Oslo, Bergen, Sola, Sandnes og Stavanger. Kunden kan også velge om Kunden heller ønsker å skifte dekk på lokasjonen til dekkpartner. Dersom Kunden befinner seg utenfor geografisk område for hjulskift hjemme plikter Kunden å levere bilen for hjulskift hos imove sin dekkpartner. Videre forplikter imove seg til å oppbevare vinter-/sommerdekk på dekkhotell.

Kunden plikter å stille bilen disponibel for hjulskift innenfor gitt tidsrom fra imove eller om føret skulle tilsi at hjulskift må gjennomføres. Dersom Kunden ikke stiller bilen disponibelt for hjulskift innenfor gitt tidsperiode eller om føret skulle tilsi at vi må bytte tidligere vil det påløpe gebyrer jf. punkt 19 og imove kan stenge ned kjøretøyet og avslutte abonnementet.

Tidsrommet for hjulskift er som følger:

Høst - innen 15. november
Vår - innen 15. mai

Dersom Kunden ikke følger imoves instrukser for hjulskift, og ikke skifter dekk innen fristen imove oppgir, kan Kunden bli belastet med et gebyr for unormal slitasje på dekk på kr. 5000 eller faktisk kostnad. Ved utført dekkbytte forplikter kunden seg til å etterstramme hjulmuttere etter 35-50 kilometer med kjøring.

Ved spørsmål eller tvil om vedlikehold eller dekkbytte kontaktes imove.

10. KUNDENS ANSVAR OG PLIKTER

10.1 Kundens undersøkelsesplikt ved overlevering av bil

Kunden plikter å undersøke bilen for synlige skader eller mangler både innvendig og utvendig når kjøretøyet er levert til eller hentet av kunde. Eventuelle skader eller mangler skal rapporteres videre til imove før bilen tas i bruk. Dersom Kunden unnlater å varsle om synlige skader eller mangler, og likevel tar bilen i bruk, mister Kunden retten til å gjøre disse manglende gjeldende. imove kan dermed holde Kunden ansvarlig for disse skadene og manglene.

Dersom Kunden oppdager mangler eller skader ved bilen som Kunden ikke kunne oppdaget før bilen ble tatt i bruk, er Kunden pliktig å rapportere dette til imove innen rimelig tid etter oppdagelsen av manglene eller skadene. Dersom dette ikke gjøres mister Kunden sin rett til å gjøre manglene gjeldene, og imove kan holde Kunden ansvarlig for skader og mangler som ikke er rapportert.

10.2 Kundens vedlikeholdsplikt

Kunden plikter å sørge for alminnelig vedlikehold ved løpende abonnement, og plikter å påse at bilen til enhver tid er i forsvarlig kjørbar stand. Alminnelig vedlikehold innebærer at Kunden aktivt skal bidra til at kjøretøyet følger produsentens vedlikeholdsprogram, samt sørge for regelmessig vask av kjøretøy både innvendig og utvendig og varsle imove ved varsellamper i bilen. Kunden er også ansvarlig for generelt å påse at kjøretøyet holdes godt ved like og behandles på en forsvarlig måte, og ikke påføres skader.

Kunden er ansvarlig for å varsle imove dersom kjøretøyet trenger service, eller om Kunden har kunnskap/mistanke om at kjøretøyet har behov for vedlikehold eller utbedring på verksted. Kunden plikter å stille bilen til rådighet for gjennomføring av service, garantisaker eller tilbakekalling fra produsent eller annet vedlikehold som må gjøres.

Kunden plikter å overholde skifte av dekk i tråd med det til enhver tid gjeldende regelverk, og at dekkene til enhver tid har tilstrekkelig lufttrykk og mønsterdybde. Kunden er også pliktig til å påse at det benyttes dekk tilpasset kjøreforholdene.

Ved spørsmål om vedlikehold kan Kunden kontakte imove, se punkt 18 for kontaktinformasjon.

10.3 Kundens ansvar ved skader

Kunden plikter å melde alle skader, uhell og tekniske feil umiddelbart til imove, og følge imoves instrukser for hvordan Kunden skal håndtere saken videre. Kunde skal aldri foreta reparasjoner eller utbedringer på verksted eller på egenhånd uten imoves samtykke.

Ved tyveri, brann, skadeverk, personskade eller påkjørsel av dyr skal Kunden varsle forholdet til politiet umiddelbart. Dersom bilen blir tapt, stjålet eller skadet er Kunden pliktig til å betale egenandel som oppgis i denne avtalen. Kunden skal alltid fylle ut fullstendig skademelding og levere denne til Tryg Forsikring. Tryg Forsikring vil forsøke å få tilbakeført egenandelen og andre omkostninger fra den part som har skyld dersom Kunden kan vise til at skaden, tyveriet eller tapet ikke kan tilskrive Kundens feil, overlagt bruk, uredelighet eller grov uaktsomhet.

Dersom Kunden ikke overholder sine plikter i forbindelse med skade, kan imove holde Kunden ansvarlig for merkostnader som påløper i forbindelse med hendelsen. Ved unnlatelse av rapportering av en skade eller ulykke som kan medføre reduksjon eller bortfall av forsikringsoppgjør vil Kunden holdes ansvarlig for utgiftene.
På Kundens forespørsel kan imove stille med leiebil fra kr 400,- per dag, som hentes og leveres på imove sin lokasjon, dersom Kunde selv har skyld i at bil må på verksted.

10.4 Kundens plikter med hensyn til bruken av kjøretøyet

Kunden er ansvarlig for all bruk av bilen. Dersom bilen overlates til andre skjer dette således på Kundens eget ansvar. Kjøretøyet kan kun benyttes i Skandinavia, med mindre Kunden har fått godkjent søknad om kjøring utenfor Skandinavia. For bruk av kjøretøyet i utlandet se punkt 7.

Kunden som står ansvarlig for bilen og har booket kjøretøyet må være over 23 år. Kunden kan la andre personer over 18 år med gyldig førerrett på aktuelt kjøretøy i henhold til «Forskrift om førerkort m.m» benytte kjøretøyet gitt at Kunden gir samtykke til dette. Personer over 16 år kan også sammen med ledsager benytte bilen til privat øvelseskjøring i henhold til “Trafikkopplæringsforskriften”. Det er Kunden sin plikt å påse at alle førere av kjøretøyet innehar gyldig førerkort.

Kunden plikter å gjøre seg kjent med de regler som gjelder kjøretøyet og gjeldende trafikkregler. Kunden har en særlig plikt til å sette seg inn i relevante førerkortbestemmelser, regler med hensyn til alkohol-/medisinbruk og trafikkregler der kjøretøyet til enhver tid benyttes.

Kunden plikter å behandle og bruke kjøretøyet på en forsvarlig måte. Kunden kan ikke:

1. Benytte kjøretøyet til kjøring utenfor offentlig vei eller områder stengt for alminnelig ferdsel;
2. Benytte kjøretøyet til kommersiell virksomhet og bruk i næring, eksempelvis befordring av passasjerer eller varer mot vederlag inkludert fremleie, som budbil, taxi, bildeling eller lignende;
3. Benytte kjøretøyet til å slepe, skyve eller flytte annet kjøretøy;
4. Benytte kjøretøyet til konkurranse, fartsprøve eller annen form for testkjøring;
5. Benytte kjøretøyet til å transportere brennbare, etsende eller eksplosive materialer;
6. Fjerne bompengebrikke, sporingsbrikke/GPS eller bytte disse med en annen brikke;
7. Sikre, fastgjøre eller emballere last for dårlig slik at kjøretøy, personer eller omgivelser skades;
8. Utsette interiøret for varme eller skarpe gjenstander eller væsker som kan etse eller sette flekker;
9. Bruke snøkjettinger eller annet utstyr på en slik måte at de skader kjøretøyets karosseri eller understell;
10. Montere takstativ eller lasteanordninger hvis bruk påfører kosmetisk skade på karosseri og tak
11. Kjøre kjøretøyet inn på fysisk utilgjengelig område med hensyn til kjøretøyets høyde, bredde eller lengde;
12. Benytte kjøretøyet i ulovlig øyemed eller på ulovlig måte, herunder, men ikke begrenset til, følgende eksempler på ulovlig benyttelse;
a. Kjøre i alkohol- og/eller narkotikapåvirket og/eller svekket tilstand.
b. Befordre flere passasjerer og/eller tyngre last enn kjøretøyet er registrert for.
c. Forstyrre eller endre kjøretøyets kilometerteller.
d. Forlate kjøretøyet ulåst eller på en slik måte at det kan benyttes av andre.

Det vises ellers til vegtrafikkloven § 23: «Før kjøringen begynner, skal føreren forvisse seg om at kjøretøyet er i forsvarlig og forskriftsmessig stand og at det er forsvarlig og forskriftsmessig lastet. Han skal sørge for at kjøretøyet også under bruken er i forsvarlig stand og forsvarlig lastet.»

10.5 Kundens øvrige ansvar

I abonnementsperioden, og helt til angitt kjøretøy er levert tilbake til imove, bærer Kunden alt ansvar for oppbevaring og bruk av kjøretøyet. Kunden plikter å betale følgende:

· Månedlig abonnementspris slik den er beskrevet i abonnementskontrakten
· Ikke etterfylt drivstoff, med et påslag i forhold til veiledende prisliste, se punkt 19. Bilen skal tilbakeleveres med full tank eller minimum 70 % strøm.
· Eventuelle kostnader i sammenheng med returtransport av kjøretøy dersom dette tilbakeleveres på annet sted enn avtalt, eller at kjøretøyet ikke kan ta seg frem til bestemmelsesstedet for egen maskin.
· Enhver kostnad i forbindelse med bompenger, veiprising eller lignende med tillegg av merverdiavgift og den margin imove eventuelt beregner.
· Parkeringsgebyrer eller andre gebyrer, avgifter, forelegg eller andre pålegg der imove hefter solidarisk med Kunden. Dersom slike gebyrer må viderefaktureres av imove vil det tilkomme et administrasjonsgebyr, se prisliste punkt 19.
· Enhver skade som oppstår på kjøretøyet i abonnementsperioden, herunder også hærverk og tyveri, dog begrenset oppad til eventuelt avtalt egenandel. Dersom Kunden ved skadetilfelle har opptrådt uaktsomt, har brutt Abonnementsvilkårene eller vegtrafikkloven vil han kunne måtte betale en større del av skaden enn det den avtalte egenandel tilsier.
· Foruten skader står Kunden også økonomisk ansvarlig for særskilt rengjøring – innvendig og utvendig - av særlig/spesielt tilsmusset bil, for eksempel rengjøring etter hund eller røyking, eller etter kjøring på oljegrus, fersk asfalt/veimerking, leire, gjørme eller annet innvendig eller utvendig smuss som krever ekstraordinært arbeid.
· Avsavn etter forsikringsselskapenes satser, det vil si det tap imove lider som følge av at kjøretøyet er ute av trafikk dersom Kunden har opptrådt grovt uaktsomt.
· imoves utgifter til inndrivelse av krav mot Kunden, herunder alle lovlige gebyrer ved inndrivelse av slike beløp. Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrenter etter lov om renter ved forsinket betaling av 17. desember nr. 100 1976 (forsinkelsesrenteloven), fra forfall og til betaling skjer.

11. BETALING

11.1 Kundens betalingsansvar

Abonnementet forskuddsbetales med intervaller på én måned (eksempelvis fra 15.februar til 15.mars). Månedsbeløpet trekkes automatisk fra Kundens betalingskort hver måned. Abonnementets trekkdato tilsvarer dato Kunden har fått overlevert kjøretøyet første gang. Trekkdato kan endres ved å kontakte imove. Ved løpende abonnement forplikter Kunden seg til å betale abonnementsprisen, og eventuelle tilleggstjenester eller gebyrer, til avtalt forfallsdato. Abonnementet forutsetter at Kunden registrerer et gyldig betalingskort for tjenesten. Kunden er selv ansvarlig for å påse at betalingskortet er gyldig og har dekning til avtalt forfallsdato. Ved behov kan betalingskortet endres ved å kontakte imove via Min side eller chat.

11.2 Manglende betaling

Ved manglende betaling har imove adgang til å iverksette innkreving av utestående beløp med forsinkelsesrenter og purregebyr. Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrenter etter lov om renter ved forsinket betaling av 17. desember nr. 100 1976 (forsinkelsesrenteloven), fra forfall og til betaling skjer. Ved mislighold av betaling med mer enn 1 måned har imove også adgang til å avslutte abonnementet, jf. punkt 12.

Dersom Kunden ikke har betalt har imove mulighet til å innhente informasjon om kjøretøyets lokasjon, og deretter sperre bilen for bruk inntil alt utestående er betalt og det anses som nødvendig. Betales ikke utestående beløp snarest vil imove hente inn kjøretøy og belaste alle kostnader i forbindelse med dette til Kunden. Kunden vil ikke få refundert gjenstående dager.

Ved manglende betaling over 30 dager vil egenandel øke til 30 000.

11.3 Justering av månedspris

Vi kan fra tid til annen endre prisen for tjenestene. imove forbeholder seg retten til å kunne justere abonnementsprisen med 30 dagers skriftlig varsel.

Dersom Kunden har valgt abonnement med bindingstid og blir varslet om vesentlig endring i pris, kan Kunden velge å si opp abonnementet uten ekstra kostnad. Ved justering av pris som følge av endring i konsumprisindeksen eller endringer i offentlige skatter og avgifter som øker imoves kostnader i forbindelse med tjenestene, vil kunder som har valgt abonnement med bindingstid imidlertid ikke kunne si opp abonnementet før bindingstidens utløp.

11.4 Tilleggskostnader

imove belaster Kundens betalingskort for abonnementspris og eventuelle tilleggstjenester eller gebyrer, samt kjøretøyets faktiske AutoPass-/bompasseringer. Se punkt 19 for tilleggsgebyrer. Autopass belastes uten påslag, administrasjonsgebyr eller merverdiavgift. Kunden er selv pliktig å betale andre løpende kostnader knyttet til ordinært bruk av kjøretøyet, herunder, men ikke begrenset til, strøm, spylervæske, bompenger, parkering og jevnlig vask.

12. MISLIGHOLD AV AVTALEN

Det foreligger mislighold av avtalen hvis en av Partene ikke oppfyller sine plikter etter Abonnementsvilkårene. Det foreligger likevel ikke mislighold hvis situasjonen skyldes forhold som anses som force majeure etter norsk rett.

imove har rett og plikt til å avhjelpe mislighold av Abonnementsvilkårene. I den utstrekning avhjelp ikke kan leveres gjennom imoves rimelige tiltak, kan Kunden kreve forholdsmessig prisavslag.

Både imove og Kunden har gjensidig rett til å si opp abonnementet med umiddelbar virkning ved vesentlig mislighold av Abonnementsvilkårene. Følgende forhold skal alltid anses som vesentlig mislighold;

· Brudd på vilkårene for tegning av abonnementet som fremgår av punkt 3;
· Brudd på forpliktelser angitt i Abonnementsvilkårene som ikke rettes innen 14 virkedager etter at det er gitt skriftlig varsel;
· Mislighold av betaling med mer enn én måned;
· Tap av førerkort eller bruk av bil uten førerkort;
· Tilfeller hvor politiet har vært involvert f.eks. ved mistanke om rus eller kriminell aktivitet

Partene taper sin rett til å påberope mislighold, det være seg mangel eller forsinkelse, dersom Parten ikke innen rimelig tid etter vedkommende har oppdaget eller burde ha oppdaget misligholdet gir den annen Part melding om dette.

13. ANGRERETT OG AVBESTILLING

I henhold til angrerettloven § 22 bokstav m har Kunden ikke angrerett ved leie av bil hos imove. Kunden har likevel mulighet til å avbestille abonnementet på valgt kjøretøy ved å varsle imove skriftlig via mail eller chat på imoves nettside innen 24 timer fra bestillingstidspunktet.

Tekniske feil som måtte oppstå eller komme til Kundens kunnskap i abonnementsperioden, og som kan utbedres innen en tid som står i rimelig forhold til Kundens behov og abonnements varighet, gir ikke Kunden rett til å si opp abonnementet. Dersom reparasjon ikke kan besørges innenfor den nevnte frist, avgjør imove om imove vil levere nytt kjøretøy til Kunden for fortsettelse av abonnementsforholdet, eller om abonnementsforholdet skal anses som opphørt fra den tid da imove fikk melding om forholdet fra Kunden. imove besørger i siste fall returtransport for egen regning, men imove er da uten ansvar for Kundens eventuelle tap eller forpliktelser.

14. ANSVAR

imove har intet ansvar for skade eller tap av eiendom som Kunden eller annen person har etterlatt, oppbevart eller befordret i kjøretøyet. imove fraskriver seg ethvert ansvar overfor Kunden med hensyn til tap av tid, penger eller annet som måtte oppstå av, eller ha forbindelse med abonnementsforholdet utover ansvaret beskrevet ovenfor.

imove har intet ansvar for montering av tilleggsutstyr som skistativ, barnesete, GPS mv. Kunden har selv ansvar for at utstyret er korrekt og forskriftsmessig montert. Eventuell feilmontering eller feil bruk av tilleggsutstyr vil kunne utløse ansvar på Kunden i henhold til punkt 10.4.

imoves samlede ansvar under avtalen er begrenset til det beløpet Kunden har betalt for tjenestene de siste 12 månedene.

15. SIKKERHET OG OPPGJØR

imove kan kreve at Kunden stiller sikkerhet for kjøretøyet og for det økonomiske ansvar som følger av abonnementsforholdet. Sikkerheten kan stilles i form av reservasjon på kredittkort, bankinnskudd eller annen form for depositum som måtte avtales mellom partene.

Kunden aksepterer at imove kan belaste Kundens kredittkortreservasjon eller depositum for avtalt abonnementsbeløp, bompenger, parkeringsavgifter, skadekostnader og andre gebyrer eller andre forhold som reguleres av denne avtalen. Kundens kredittkort belastes automatisk ved hvert terminforfall.

16. AVTALEFORMALITETER

16.1 Partsskifte

Gjennom aksept av Abonnementsvilkårene aksepterer Kunden at alle avtaler som Kunden har inngått med imove kan overdras, uten Kundens samtykke, til et annet selskap som helt eller delvis, direkte eller indirekte eies av imove eller er en del av samme konsern som imove, eller til tredjepart i forbindelse med en virksomhetsoverdragelse som inkluderer tjenestene.

16.2 Lovvalg

Disse Abonnementsvilkårene er underlagt norsk rett.

16.3 Tvisteløsning

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet.

Ved uenighet om det foreligger unormal eller normal slitasje på kjøretøy kan Kunden sende inn skriftlig klage til imove innen 2 dager. imove vil i disse tilfeller sende bilder av skade eller bil til NAF for en ny vurdering på Kundens egen regning. imove vil fakturere Kunden fra Kundens betalingskort slik det er beskrevet i punkt 11.1.

Kunden kan også inngi en klage til Forbrukertilsynet via www.forbrukertilsynet.no (http://www.forbrukertilsynet.no/).

Tvister mellom Kunden og imove som oppstår i forbindelse med tjenestene eller avtalen er underlagt domsmyndighet ved Kundens alminnelige verneting (der Kunden har bopel).

17. PERSONVERN

imove sitt hovedformål er å forenkle menneskers mobilitetsbehov gjennom smarte digitale produkter og tjenester. For å drive kontinuerlig produktutvikling og alltid tilby oppdaterte og relevante tjenester, er vi avhengig av å vite noe om brukerne våre. Vi samler derfor inn en del opplysninger om deg, men sørger alltid for at det er en sunn balanse mellom beskyttelse av ditt personvern og utøvelse av våre kommersielle interesser.

imove vil alltid behandle dine personopplysninger i samsvar med den til enhver tid gjeldende personopplysningslovgivning. For informasjon om hvordan imove håndterer personopplysninger, se imoves personvernerklæring (https://imove.no/personvern).

18. KONTAKTINFORMASJON

Alle spørsmål og henvendelser angående imove-abonnementet eller tilleggstjenester kan rettes til imove gjennom chat-funksjonen, FAQ på nettsiden eller på e-post til drift@imove.no (mailto:drift@imove.no).

Ved skader på kjøretøy meldes skade direkte til Tryg Forsikring med utfylt skademelding som sendes inn elektronisk via Tryg sin nettside.

VEDLEGG 1: TILLEGGSGEBYRER OG TJENESTER

Kunden forplikter seg å gjøre seg kjent med betingelser og satser for tilleggsgebyrer som er beskrevet nedenfor. Alle priser er inkludert merverdiavgift dersom annet ikke er angitt. Gebyrene vil trekkes automatisk fra Kundens betalingskort slik dette er beskrevet i punkt 11.1.


Generelt:

1. Administrasjonsgebyr kr 275

For henvendelser der imove belastes med administrasjon og utlegg for kostnader som er et resultat av Kundens bruk av kjøretøy.

2. Bøter knyttet til ulovlig bruk av kjøretøyet: faktisk kost + administrasjonsgebyr

Inkluderer parkeringsbøter, fartsbøter etc.

3. Parkering: Faktisk kostnad + administrasjonsgebyr

Kunden er selv ansvarlig for å betale parkering for kjøretøy også ved steder med automatisk innlesning av kjøretøy. Dersom faktura for parkering sendes til imove vil denne kostnaden viderefaktureres Kunden, i tillegg til adm. gebyr.

4. Bompenger: Faktisk kostnad

Alle kjøretøy meldes inn i kollektiv rammeavtale hos Flyt med til enhver tid gjeldende antall maks passeringer (antall) og volumrabatt. Det må påregnes et visst etterslep i disse transaksjonene, særlig ved kjøring i utlandet. Bompasseringer for ekstrabil belastes samme betalingskort som hovedabonnement, uten administrasjonsgebyr og MVA.

5. Manglende oppmøte til avtalt tidspunkt for utlevering/tilbakelevering kr. 500

Dersom Kunden ikke møter opp innen 30 minutter etter avtalt tidspunkt for utlevering/tilbakelevering av kjøretøy.

6. Priser for kjøring utenfor Skandinavia

abonnementspris 0 - 6 000: 2 kroner pr kilometer

abonnementspris 6 000 - 9 000: 3 kroner pr kilometer

abonnementspris 9 000 og over: 4 kroner pr kilometer

7. Manglende varsling for bruk i utlandet

Kr 3 000 + 2 kroner pr kilometer

8. Unnlatt varsling til imove dersom kjøretøyet varsler service eller andre varsellamper lyser

Faktisk kostnad, ved for eksempel tap av garanti.

9. Kostnad ved borttauing

Faktisk kostnad + administrasjonsgebyr

10. Henting av kjøretøyet som følge av borttauing eller mislighold/inndrivelse

Kr 2000 + gebyr for borttauing og eventuell lagringskostnad

11. Egenandeler

Se egne forsikringsvilkår. Dette inkluderer skade, veihjelp, brann etc.

12. Mislighold av abonnement som fører til kansellering: 3000 gebyr + faktisk kostnad.

I de tilfeller Kunden bryter våre vilkår og imove er nødt til å kansellere abonnement og innkreve bilen.

13. Ekspresslevering: kr 350

Dersom Kunden ønsker hurtig utlevering av bil f.eks. samme dag/dagen etter bestilling utført (mindre enn 3 dager frem i tid).

14. Manglende oppmøte til avtalt tidspunkt for hjulskift: kr 500

Ikke utført hjulskift innenfor fristen eller unormal slitasje på dekk: kr 5 000 eller faktisk kost.

15. Handling som krever utrykning fra en eller flere av imove sine ansatte, utrykning kr 2000 + kr 1000 pr medgått time. Eksempelvis levere tilbake bil ulåst, nøkkel på hjul eller annen uaktsomhet.

16. Bruk av bil i næring uten imoves samtykke: kr 15 000


Ved retur av bil:

17. Retur av ikke tilstrekkelig rengjort bil utvendig og/eller innvendig: kr 1000.

18. Retur av ekstraordinær skitten eller tilgriset bil: kr 2000.

19. Ikke fylt opp strøm - min. 70 % batteri: kr 400.

20. Skade på interiør: Faktisk kostnad

Faktisk kostnad dersom skade ikke dekkes av forsikring.

21. Røyking i kjøretøy: kr 2000 eller faktisk kost

Faktisk kostnad for rens av kjøretøy.

22. Mistet ekstrautstyr/løse deler: Faktisk kostnad + administrasjonsgebyr

Dette inkluderer ladekabler, hattehylle, førstehjelpsskrin, varseltrekant, tauekrok, kompressor.

23. Tap av nøkkel: faktisk kost + kr 4 000 i behandlingsgebyr

Dersom Kunden leverer inn bil uten det antall nøkler den ble utlevert med vil Kunden bli belastet behandlingsgebyr som følge av ekstra ståtid på bilen i forbindelse med koding av nye nøkler.

24. Bil ikke levert til avtalt dag: kr 1 000 per dag