Privacy statement

Updated 21th of February 2022. (In Norwegian)

imove sitt hovedformål er å forenkle menneskers mobilitetsbehov gjennom smarte digitale produkter og tjenester. For å drive kontinuerlig produktutvikling og alltid tilby oppdaterte og relevante tjenester, er vi avhengig av å vite noe om brukerne våre. Vi samler derfor inn en del opplysninger om deg, men sørger alltid for at det er en sunn balanse mellom beskyttelse av ditt personvern og utøvelse av våre kommersielle interesser.

Denne personvernerklæringen gjelder for imove AS, Lars Hilles gate 30, 5008 BERGEN, org.nr 821 511 992. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når vi i imove samler inn informasjon fra våre nettsider (personopplysningsloven §19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysningene dine (personopplysningsloven §18 1.ledd).

Personopplysninger er alle opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson. Typiske personopplysninger er navn, adresse, telefonnummer, e-post og fødselsnummer.

Dokumentet sammenfatter opplysningene vi innhenter, beskriver hvorfor vi innhenter dem og hvem vil kan dele de med. I tillegg beskriver dokumentet også hvordan du kan utøve dine rettigheter angående dine personopplysninger.

Dersom du har spørsmål om behandling av dine personopplysninger kan du kontakte oss på post@imove.no (mailto:post@imove.no). Se også pkt 7.

1. Behandlingsansvarlig

imove er behandlingsansvarlig for personopplysninger som er beskrevet i denne personvernerklæringen. imove er et norsk teknologiselskap med hovedkontor i Bergen, Norge.

2. Hvilke personopplysninger samler vi inn?

Når du blir Kunde hos imove eller hos en partner som benytter imove sin tekniske IT-plattform, samler vi inn følgende personopplysninger om deg:

 • Navn, telefonnummer, epostadresse og postadresse.
 • Fødselsdato og personnummer
 • Kopi av førerkort ved inn/utlevering av bil
 • Betalingsinformasjon, som kortnummer og hvilke betalinger du har foretatt.
 • Kredittopplysninger


I tillegg samler vi inn data om:

Bruksmønster og kjøpsadferd: Det vil si informasjon om hvilke imove produkter du er interessert i, hvilke biler du har abonnert på, hvor ofte du benytter deg av imove tjenester, hvor ofte du bytter bil etc. Se pkt 4. vedrørende data som samles inn fra bilene.

Teknisk data: for eksempel IP-adresse, nettleser, operativsystem og informasjon om type PC/mobilenhet.

De fleste av opplysningene vi har om deg, mottar vi direkte fra deg. Informasjon om bruksmønster, kjøretøydata og teknisk data genereres i våre systemer.


3. Hva bruker vi personopplysninger til?
Vi bruker personopplysninger om deg til følgende formål:

Vi bruker kontaktinformasjon, fødselsnummer, betalingsinformasjon, kopi av førerkort, kredittopplysninger og bruksmønster og kjøretøydata i forbindelse med inngåelse og oppfyllelse av kundeavtale med deg og administrasjon av kundeforholdet. Det rettslige grunnlaget for denne bruken er at det er nødvendig for å inngå og administrere vår kundeavtale med deg. Vi har et saklig behov for å innhente kredittopplysninger for å redusere vår økonomiske risiko ved inngåelse av abonnementsavtale.


Vi bruker betalingsinformasjon og kjøretøydata (eksempelvis kilometerstand eller annen bruksdata, se pkt 4) for å ta betaling fra deg for tjenestene du benytter hos oss. Det rettslige grunnlaget for denne bruken er at det er nødvendig for å inngå og oppfylle vår kundeavtale med deg. Vi bruker også betalingsinformasjon for bokføringsformål. Det rettslige grunnlaget for denne bruken er våre rettslige forpliktelser i bokføringsloven.


Vi bruker kontaktinformasjon til å sende deg informasjon og markedsføring om imove. Hvis du er eksisterende Kunde av imove, har vi lov til å sende deg markedsføring om produkter som er tilsvarende de kundeforholdet bygger på. Det rettslige grunnlaget er i så fall vår berettigede interesse i å holde deg oppdatert på imove. Dersom du ikke har et eksisterende kundeforhold med imove, vil vi kun sende deg markedsføring dersom du har samtykket til dette.


Vi kan også bruke personopplysningene for ivaretakelse av våre eller tredjeparters rettigheter; for å fastsette, gjøre gjeldende og forsvare rettskrav som vi mener å ha, eller som er rettet mot oss fra interessenter, kunder, besøkende på nettsidene, brukere av vår tjeneste eller våre samarbeidspartnerer tjenester på imove teknologien, andre tredjeparter eller offentlige myndigheter.


Vi vil også kunne bruke personopplysninger til andre formål enn de nevnt over, som f.eks. i forbindelse med misbruk av tjenesten, ved mistanke om svindel, krav eller rettslige tvister, eller i forbindelse med oppkjøp eller salg av virksomheten.

4. Hvilke data samler vi inn fra bilene våre og hvorfor gjør vi det?

Vi bruker bruksmønster og kjøretøydata for å videreutvikle og forbedre våre tjenester, blant annet til å finne ut hvilke biler som er mest populære, hvordan de brukes, hvor langt de kjøres osv. Det rettslige grunnlaget for denne bruken er vår berettigede interesse i å videreutvikle imove tjenesten. Vi bruker også kjøretøydata til service- og vedlikeholdsformål, kjøretøy- og tjenesteanalyse, sikkerhet og henting av/tilgang til bil. Det rettslige grunnlaget for denne bruken er at det er nødvendig for å oppfylle vår avtale med deg og vår berettigede interesse i å sørge for sikkerhet i våre tjenester og i å utarbeide analyser og statistikk for å kunne videreutvikle våre produkter. Vi kan også benytte kjøretøydata til å lokalisere bilen du disponerer, for eksempel for inndragelse av kjøretøy i forbindelse med mistanke om svindel, ved mistanke om deltakelse i kriminelle handlinger eller andre grove brudd på vilkårene for bruk av tjenesten.

Kjøretøydataene vi henter inn er ikke knyttet direkte til deg som kunde, men til selve bruken av bilen, dvs. uavhengig av om det er du som kjører bilen eller ikke. Eksempel på data kan være geografiske plassering, bruksdata (kilometerstand, hastighet, G-krefter, ladinghistorikk) og lignende. imove vil også ha tilgang til data fra eventuell ladebrikke, drivstoffkort, bompengebrikke og eventuelt andre tilleggstjenester som leveres av imove.

Det rettslige grunnlaget for innhenting av kjøretøydata at det er nødvendig for å oppfylle vår avtale med deg og vår berettigede interesse i å sørge for sikkerhet i våre tjenester og i å utarbeide analyser og statistikk for å kunne videreutvikle våre produkter, samt begrense vårt økonomisk tap ved mislighold av tjenesten.

5. Hvor lenge lagrer vi personopplysningene dine?

Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen eller lovpålagte plikter vi har. Hvis du har et kundeforhold med imove, vil vi lagre personopplysninger om deg så lenge kundeforholdet er aktivt og for en periode på 3 år etter, i samsvar med gjeldende foreldelsesfrister. Vi lagrer betalingsinformasjon i 5 år i samsvar med bokføringsloven.

Vi vil slette personopplysninger om deg dersom du ber oss om det, med mindre det er nødvendig for oss å oppbevare opplysningene for formålene beskrevet over eller vi er rettslig forpliktet til å lagre opplysningene.

6. Hvem utleverer vi personopplysninger til?

Vi vil dele personopplysninger om deg med tjenesteleverandører, f.eks. til forsikringsselskap, serviceverksted eller andre servicepartnere, i den grad det er nødvendig for å levere produkter og tjenester til deg.

Vi kan benytte IT/programvareleverandører som behandler personopplysninger på vegne av oss som våre databehandlere. Vi vil i så fall inngå databehandleravtaler med slike leverandører som sikrer at de ikke behandler personopplysningene til andre formål enn de som er beskrevet i denne personvernerklæringen.

Når imove er behandlingsansvarlig og benytter databehandlere som er lokalisert utenfor EU/EØS, gjør vi det kun i de tilfeller der:

 • vi anser stedet vi overfører til og mottakeren for å være tilfredsstillende i henhold til reglene fastsatt i GDPR

  eller
 • overføringen skjer i henhold til standard kontraktsklausuler som EU-kommisjonen har definert for å regulere slike overføringer i henhold til GDPR


Når vi behandler persondata deler vi noen ganger persondata med andre parter.

Disse andre partene er enten:

 • Databehandlere, som er selskaper som har inngått avtale med imove om å behandle personopplysninger på vegne av oss. Disse selskapene kun behandle data for de formålene som imove tillater, og bare bruke de tredjepartsselskapene i den behandlingen som er godkjent av imove. Eksempler på databehandlere er Auth0, Chargebee og lignende tjenester/selskaper.

  eller
 • Behandlingsansvarlige, som er selskaper som behandler personopplysninger til egne formål og som har et selvstendig ansvar overfor sluttbrukere. De har fullt ansvar overfor brukeren for at personopplysningene blir brukt til de spesifikke formål som opplysningene i utgangspunktet ble delt for. De har også fullt ansvar for enhver tredjepart som kan være involvert i behandlingen av brukerens personopplysninger. I imove deler vi bare den informasjonen som er nødvendig for å levere et produkt eller en tjeneste til deg (for eksempel oppgi din adresse til en partner for service, hjemlevering etc)

I tillegg kan vi på forespørsel eller på eget initiativ dele opplysninger med offentlige myndighetsorganer som Skatteetaten, Tolletaten etc. Dette kan f.eks være informasjon om bruk av kjøretøyet du disponerer.

Vi vil også kunne dele personopplysninger samt bruksdata og lokasjonsdata for bilen du disponerer med offentlige myndigheter dersom det foreligger rettslig kjennelse om utleveringspålegg i medhold av straffeprosessloven § 210. Vi vil ikke varsle brukeren av tjenesten dersom unntaksvilkåret for informasjonsplikten i GDPR art. 13/14 i henhold til personopplysningsloven § 16 (1) (b) er oppfylt. (dersom hemmelighold er nødvendig av hensyn til forebygging, etterforskning, avsløring og rettslig forfølging av straffbare handlinger). Imove vil dermed normalt sett ikke være forpliktet til å varsle ved utleveringspålegg fra politiet.

Vi bistår også vitenskapelige forsknings-, utdanning og utviklingsprosjekter med data og innsikt fra våre tjenester. I slike tilfeller vil vi imidlertid sørge for at opplysningene ikke inneholder identifiserbare personopplysninger.

7. Rettigheter

Du har rett til innsyn i og korrigering eller sletting av personopplysninger, samt begrensning av behandlingen av dine personopplysninger. Du har også rett til å protestere mot behandlingen.

Du har rett til å be om at dine opplysninger overføres til deg eller til en annen virksomhet i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format (dataportabilitet). Videre har du rett til å trekke tilbake eventuelle samtykker du har gitt oss.

Du har også rett til ikke å være gjenstand for en avgjørelse som utelukkende er basert på automatisert behandling som har rettsvirkning for, eller på tilsvarende måte i betydelig grad, påvirker deg.

Vær oppmerksom på at disse rettighetene er gjenstand for begrensninger som følger av lov. Vi vil besvare din henvendelse så snart som mulig, og typisk senest innen 30 kalenderdager. Spørsmål eller anmodninger om innsyn i opplysninger som er registrert om deg kan rettes til: post@imove.no eller per post til imove AS, Lars Hilles gate 30, 5008 BERGEN. Dersom du mener at vi behandler personopplysninger i strid med lovverket kan du rette en klage til Datatilsynet: www.datatilsynet.no (http://www.datatilsynet.no/)


8. Oppdatering av personvernerklæringen

imove vil noen ganger ha behov for å oppdatere denne personvernerklæringen. Dersom vi utfører endringer av stor betydning vil vi varsle deg om disse endringene på e-post, eller ved å opplyse om dette på vår hjemmeside imove.no. Vi anbefaler at du innimellom sjekker personvernerklæringen, slik at du alltid har oppdatert informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler, formålet med behandlingen, og hvem vi deler opplysningene med. Vi vil alltid redegjøre for når personvernerklæringen sist ble oppdatert øverst i personvernerklæringen.

9. Informasjonssikkerhet

Vi tar informasjonssikkerhet på alvor og har etablert passende sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysningers konfidensialitet, tilgjengelighet og integritet. Tilgangen til dine personopplysninger er begrenset til ansatte som har et tjenstlig behov for slik tilgang. Vi vil gi opplæring til ansatte og tredjeparter der det er relevant, for å fremme bevissthet om imove AS sine retningslinjer og rutiner for personvern.