Åpenhetsloven

Åpenhetsloven.

Bakgrunn

Bakgrunn

Imove AS tilbyr bilabonnement, primært for personkunder i Norge. Det er et fleksibelt abonnement hvor en stor del kan sies opp med en måneds varsel. Basistjenester til bilen som forsikring, dekk, dekkhotell, service og vedlikehold m.m. inngår i abonnementet. Bilene tilbys i hovedsak i Oslo og Bergensområdet, flåtene pr 31.12.22 utgjorde 500 biler.

Denne rapporten presenterer imove AS sitt arbeid med menneskerettigheter, og hvordan vi etterlever kravene stilt i åpenhetsloven som trådte i kraft 1. juli 2022. Aktsomhetsvurderingene skal utføres i egen virksomhet, hos forretningspartnere og leverandørkjede. Rapporten redegjør også for hvordan arbeidet med menneskerettigheter er forankret i styrende dokumenter og hvilke iverksatte tiltak vi har gjort for å redusere og forhindre eventuelle negative konsekvenser.

Hvem redegjørelsen gjelder for

Denne redegjørelsen gjelder for imove AS og dekker perioden fra og med lovens ikrafttredelsestidspunkt 1. juli 2022 til og med 31. desember 2022. imove AS var i perioden hvor denne redegjørelsen gjelder for ikke eiet av DNB Banka ASA.

Selskapet ble i april 2023 overtatt av DNB Bank ASA. Imove AS har nå ikke lenger fast ansatte medarbeidere, det kjøpes tjenester fra Nordic Mobility Services AS og Casi AS. Ved utgangen av 2022 hadde imove AS 17 medarbeidere.


Kartlegging og vurdering

Imove AS etterlever Arbeidsmiljøloven og de plikter som denne pålegger virksomheter. Det er :

  • Regelmessige arbeidersamtaler
  • Arbeidsmiljøundersøkelse

Siden virksomheten utelukkende er i Norge, anses risikoen for brudd på menneskerettigheter som lav.

Det er ikke gjort detaljerte kartlegginger av leverandører. Mange av disse er imidlertid større norske foretak som også er underlagt Åpenhetsloven og gjør sin egen kartlegging.

Imove AS tilbyr abonnement på el-biler og bidrar derigjennom til «det grønne skiftet».

Gjenoppretting og erstatning

Det er ikke avdekket at imove AS direkte har forårsaket eller medvirket til brudd på grunnleggende menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold i leverandørkjeden, i egen virksomhet eller hos våre forretningspartnere. Samtidig er det viktig å påpeke at det ikke er mulig å ta bort alle risikoer, og vi jobber derfor kontinuerlig med å forbedre tiltakene for å vurdere risiko. Dersom det oppdages at imove AS direkte har forårsaket eller medvirket til brudd på grunnleggende menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet, i vår leverandørkjede eller hos våre forretningspartnere, vil vi iverksette tiltak slik at de ansvarlige for bruddet retter opp dette.


Kommunisere

Vi skal være åpne om de vurderinger som gjøres i vår leverandørkjede og forretningspartnere, og rapportere om tiltak og utfordringer gjennom vår egen nettside og henvendelser. Arbeidet har blitt omtalt i vår årlige redegjørelse i henhold til kravene i åpenhetsloven og er tilgjengelig på www.imove.no/bærekraft

Veien videre

DNB har arbeidet med bærekraft i leverandørkjeden over flere år, og vil fortsette å arbeide for å forbedre våre risikovurderinger, samt tiltak for å følge opp eventuelle avvik. imove AS vil som følge av DNBs eierskap underlegges de samme retningslinjer og rutiner som gjelder for DNB. Det er startet et arbeid for å implementere DNB konsernets rutiner rundt Åpenhetsloven for imove AS, herunder kartlegging av imove AS’ leverandører i konsernets TPRM-verktøy. Les mer om DNB konsernets retningslinjer og arbeid med menneskerettigheter her.


Kontakt

Dersom du har spørsmål om imove AS sin håndtering av Åpenhetsloven, kan du ta kontakt på drift@imove.no


Bergen 25.06.23

Styret i imove AS

Denne nettsiden benytter cookies – ved å godta dette bidrar du til å hjelpe oss med å forbedre og tilpasse tjenesten.